Cross Selling with added Value - Krížový predaj s pridanou hodnotou.
Napíšte námEmail

Cross Selling with added Value

 

Previously FS Globe, the company GlobeMade has been successfully positioned on market since 2011. Mid of 2015 we have rebranded to GlobeMade to demonstrate the world class business range to serve customers active mostly in automotive field. We are located in Puchov, Slovakia, Central European region.

 

The company focuses on customer’s trustworthy business relationships with strong personal networking / customer / partner base across the Globe. Having strong and valuable access to main Asian markets (South Korea, China, Japan) we are working directly with top manufacturers based in EU, USA and ASIA to create a wide - ranged product portfolio with direct accounts and exclusive cooperation.

 

 

Company Business Aims:

 • Cross selling with added value in automotive, el-parts, sophisticated tuning accessories.
 • Fast and flexible logistics, labelling, kitting, sampling, technical reports and many more.
 • Strategic position in project operations / agent role for commercial business.
 • Project field work, referencing, benchmarking, mediating, negotiator.
 • Purchasing outsourcing for SME as solid alternative for SK/CZ region.
 • Business consultancy, market research and analysis capabilities.
 • Dedicated to excellency and challenging new opportunities to connect business.

 

 

Customer Base:

 • Automotive customers based in Europe, USA and Asia but with global operations.
 • Priority service for Kia / Hyundai Motors Group, General Motors, VW Group.
 • Core business means supplying inputs to valuable chain of OEM subcontractors active in wiring harness business, OEM manufacturing base contracted for TIER 1 & TIER 2 level.
 • Access to Asia projects headed by mother OEMs + worldwide OEM project support.
 • Flexible service in specialized logistics, added value field work, researches with reports.
 • Commercial operations in business development and foreign market services.
 • Exclusive business coverage on selected markets with extensive accessories, creating new business section as proud partner of local business units.

 

 

 

Krížový predaj s pridanou hodnotou

 

Spoločnosť GlobeMade, pôvodne pod názvom FS Globe, sa úspešne etablovala na trhu od roku 2011. V polovici roku 2015 nastala zmena firemnej identity na GlobeMade, aby sa demonštrovala orientácia na prvotriedny globálny obchod s cieľom obsluhovať zákazníkov pôsobiacich hlavne v automobilovom sektore. Sídlime v Púchove, na Slovensku, v regióne strednej Európy.

 

Spoločnosť si zakladá svoje podnikanie na dôveryhodných obchodných vzťahoch so získavaním, rozvíjaním a udržiavaním osobných kontaktov a zákazníckych (partnerských) vzťahov na globálnej báze. Máme pevný a hodnotný prístup na hlavné ázijské trhy (Južná Kórea, Čína, Japonsko), pričom pracujeme priamo s významnými výrobcami z EÚ, USA a z Ázie, aby sme vytvorili široké produktové portfólio s priamym kontaktom a exkluzívnou spoluprácou.

 

 

Obchodné ciele spoločnosti:

 • Krížový predaj s pridanou hodnotou v automobilovom a v elektrotechnickom priemysle a v oblasti sofistikovaného príslušensta pre tuning.
 • Rýchla a flexibilná logistika, štítkovanie, balenie, vzorkovanie, technické správy a mnoho ďalšieho.
 • Strategická pozícia v projektovej činnosti, úloha agenta pre komerčný obchod.
 • Projektová práca, referenčné zisťovanie, porovnávanie, sprostredkovanie, vyjednávanie.
 • Outsourcing nákupu pre sektor SME ako vhodná alternatíva pre región SK/CZ.
 • Obchodné poradenstvo, prieskum trhu, schopnosť analyzovať.
 • Dbáme na excelentné výkony a prijímame výzvy na nové príležitosti ako spájať obchod.

 

 

Zákaznícka základňa:

 • Zákazníci automobilového priemyslu so sídlom v Európe, USA a v Ázii s globálnym pôsobením.
 • Prioritná obsluha projektov pre Hyundai / Kia Motors Group, General Motors, VW Group.
 • Jadrom obchodnej činnosti sú dodávky vstupov do reťazca OEM subkontraktorov aktívnych vo výrobe káblových zväzkov, OEM výrobnej bázy kontraktovanej pre úroveň TIER 1 & TIER 2.
 • Prístup k projektom v Ázii, ktoré sú riadené materskými OEM výrobcami + globálna projektová podpora OEM výrobcom.
 • Komerčné operácie s cieľom rozvíjať obchodné vzťahy a služby pre zahraničné trhy.
 • Exkluzívne obchodné pokrytie na vybraných trhoch s ponukou rozsiahleho príslušenstva, vytvorenie novej obchodnej sekcie ako hrdý partner lokálnych hospodárskych subjektov.

 

 

Spracovanie osobných údajov:

Kontaktný formulár | Pošta | Reklamácie | Účtovné a daňové doklady | Žiadosti dotknutých osôb na uplatnenie práv

Kontakty

GlobeMade s.r.o.


THE OFFICE / Sídlo spoločnosti:
Royova 777
020 01 Púchov
SLOVAKIA

THE WAREHOUSE / Sklad:
Cargo Partner SR / GlobeMade
Kopčianska 92
852 03 Bratislava
SLOVAKIA

Ing. Marek Fuzák

Tel.:
+421 917 141 803

Email:
marek.fuzak@globemade.eu
Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa